Naše finančné družstvo

Finančné ukazovatele

z výročnej správy NFD za rok 2015

Majetok NFD v aktuálnej hodnote 4 338 131,- EUR  sa skladá z:

A: neobežný majetok 3 014 451,- EUR
I. táto suma sa skladá:
• dlhodobý nehmotný majetok 337 391,- EUR
• dlhodobý hmotný majetok 1  203 412,- EUR
• dlhodobý finančný majetok 1 473 648,- EUR

 

B: obežný majetok  1 321 444,- EUR
I. táto suma sa skladá:
• zásoby 1 348,- EUR
• krátkodobé pohľadávky 1 070 318,- EUR
• finančné účty /banky, pokladňa/ 249 778,- EUR
  – v tejto sume je aj reálny zostatok v CP  96 834,- EUR

 

C: časové rozlíšenie 2 236,- EUR
I. táto suma sa skladá:
• náklady budúcich období 2 236,- EUR.

Výnosy celkom: 1 104 782,71  EUR
Náklady celkom: 950 090,52  EUR
Hospodársky výsledok: 154 692,19 - EUR
Účtovný zisk: 223 320,32 - EUR
Odpisy: 56 395,-  EUR
Čisté obchodné imanie: 4 000 547,- EUR
Zapisované imanie: 581 409,- EUR
Nezapisované imanie: 21 064 987,- EUR
Nezapisované imanie z platobného účtu Western Union
business solution (CreditPay): 14 040 727,- EUR

 

graf.jpg